מדיניות שימוש

בעמוד זה תוכלו לקבל מידע אודות מדיניות שימוש

מדיניות שימוש

התחייבות המטופל ו/או מבקש השירות:
אישור בדבר סודיות רפואית


1. לצורך קבלת השירותים מחברת "Medicway", ידוע לי כי אתבקש לספק לכם פרטים אישיים, לרבות מידע רפואי שלי אשר עשוי לכלול בין היתר, מידע על מצב בריאותי כיום וכן היסטוריה רפואית שלי, לרבות מידע על טיפולים פסיכיאטריים או נפשיים אחרים שקבלתי או פרטים בדבר היסטוריית ניפוק התרופות שלי ו/או היסטורית ביקורי הרופא בקופת החולים ו/או בכל מוסד אחר וכן אישורים, מרשמים, הצהרות ומסמכים אחרים בקשר למידע האישי והרפואי הנ"ל ("המידע הרפואי").

2.ידוע לי כי לא חלה עליי חובה חוקית או אחרת למסור לכם את המידע הרפואי וכי אני מוסר מידע זה מרצוני החופשי ולצורך קבלת השירותים והמוצרים מחברת "Medicway". עוד ידוע לי כי ללא מסירת המידע הרפואי או חלקו יתכן וחברתכם לא תוכל לספק לי את השירותים והמוצרים אותם הזמנתי.

3. כמו כן, אני מצהיר כי ידוע לי  כי לצורך מתן השירותים, חברת "Medicway" תהיה רשאית להעביר את המידע הרפואי לאחים/ אחיות מוסמכות, רופאים ובתי מרקחת הפועלים עמה בשיתוף פעולה וכן חברת "Medicway" תהיה רשאית לעשות שימוש במידע הרפואי בצורה אגרגטיבית ומבלי שניתן יהיה לזהות אותי באופן אישי לצורך שיפור וטיוב השירותים אותם היא מעניקה.

4. בהתאם לאמור לעיל, אני החתום מטה, נותן בזה רשות לחברת "Medicway"  ו/או לעובדיכם ו/או ולצוותים הרפואיים הפועלים בשיתוף פעולה עמכם או בשליחותכם לקבל ולשמור את המידע הרפואי וכן כל מסמך בקשר למידע הרפואי הנ"ל.

5. בהתאם לאמור הנני משחרר אתכם ו/או את עובדיכם ו/או את כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם ומוותר בזאת ויתור מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל, לרבות טענות מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או חוק זכויות החולה ו/או כל דין אחר לעניין סודיות רפואית ו/או בכלל.

6. אנו חברת "Medicway" לא מתחייבים על קבלת סוג הריכוז כמבוקש בטופס זה.
במידה והנך חותמ/ת על טופס זה, הנך מצהירה כי את/ה מקבל/ת זאת שאין בידינו קבלת החלטת הריכוז, ועל כן,
כל מה שיתקבל ברישיון שיונפק (אם יונפק), יהיה מקובל ומוסכם על ידך.        
                                                                                                                                                                                                       
7. אנו חברת "Medicway" לא מתחייבים על הצלחה בהנפקת הרישיון ו/או ביצוע חידוש הרישיון ו/או ביצוע הגדלת מינון חדש ברישיון.                                            
         
8. במידה והרישיון קיבל תגובה שלילית מטעם מזכירות הרופא ו/או הרופא, ו/או תתקבל הערה בגינה לא ניתן להנפיק את הרישיון, לא תהא אפשרות לקבלת החזר בגין עמלת העלאת תיק, ולא תהא אפשרות העברת בקשות כלשהן מטעם מבקש השירות בשום צורה ו/או אופן.                
                                               
9. התשלום הינו נעשה בשני שלבים, תחילה משלמים סכום סימלי של עד 327 ₪ להעלאת התיק למזכירות הרופא,
ובשלב השני - במידה ונקבל אישור, נבצע גביה נוספת של היתרה מהסכום המלאמידע ואישור המטופל טרם הגשת הבקשה:
הסכנות הפוטנציאליות משימוש בקאנביס רפואי כוללות:

1. אין מידע מספק לגבי תופעות לואי לטווח ארוך של שימוש בקנביס ועל פגיעה קוגניטיבית ופגיעה בזיכרון ובהליכי חשיבה.  
 
2. בשימוש לטווח ארוך נמצאו חדרי מוח מורחבים ביחס לגיל דבר המעיד על אטרופיה מוחית עם פגיעה בחומר הלבן והאפור.      
                                             
3. הקנביס יכול לגרום להפרעות נפשיות חמורות מסוג דיכאון עמוק התנהגות מאנית, סכיזופרניה, פסיכוזה, מחלת רדיפה, ועוד.    
                                             
4. הגברת סיכון לאירועים טרומבואמבוליים ולאירועים מוחיים עם פגיעה נוירולוגית קשה עד מוות.

5. הגברת סיכון לגידולים סרטנים שונים.                                                                                                                                                                                        
6. קיימת ירידה בגובה ובמשקל בצריכה בגיל צעיר.                                                                                                                                                                    
7. אין אישור לכך כי הקנביס הינה תרופה מקובלת. אין אנו יודעים מה משמעות השימוש לטווח ארוך.                                                                                              
8. הטיפול פוגע בפריון, עקב פגיעה בקליטת העובר בנשים, ופגיעה באיכות הזרע בגברים.  
                                                                                                                       
9. צריכה בעת הריון והנקה – קיימת ירידה בגובה ובמשקל בתינוק, וירידה בכמות החומר האפור במוח דבר העלול לגרור פיגור שכלי. לכן נשים בגיל פריון , יש להפסיק קנביס במידה ונכנסות להריון ולדווח לרופא המטפל ולגניקולוג העוקב אחר ההיריון.      
                                                                                                               
10. יש סכנה להתמכרות גופנית ו/או נפשית וכי הגמילה אינה קלה בחלק מהמקרים, ומלווה בסבל גופני ונפשי.                                                                            
11. הרשימה מעל היא חלקית וכי יש מידע בספרות על פגיעות נוספות גופניות נפשיות וחברתיות וכמו כן מידע חדש המתפרסם בעיתונות המקצועית.                      


הצהרת מטופל לגבי המידע הרפואי הרלוונטי שלו:
אני מאשר כי הזדהיתי על ידי תצלום תעודת זהות שלי, שיתועדו במערכת המרכז הארצי לרפואת כאב.                                                                                          

12. אני מאשר כי העברתי את כל המידע הרלוונטי למערכת המרכז הארצי לרפואת כאב ושם תועדה במערכת הממוחשבת.      
                                                                                                               
13. אני יודע כי ההמלצה לטיפול בקנאביס רפואי תינתן בהתאם לנוהל 106 של משרד הבריאות, בהתאם למצבי ולהיסטוריה רפואית שלי בהתאם לטיפולים שאקבל ובהתייחסות לתופעות הלוואי האפשריות ולהתוויות הנגד ,ולהשפעות גומלין בין התרופות שאני נוטל/ת ובין הטיפול בקנביס, זאת לאחר שהתייעצתי וקיבלתי אישור מהרופא המטפל הממליץ על השימוש בקנביס.                                                                                                                                      
14. אני מתחייב להמשיך במעקב רפואי מסודר על ידי הרופא המטפל שלי ולעדכן את צוות המרכז הארצי לרפואת כאב על ידי מכתב מרופא זה בכל חידוש רישיון.                                                                                                                                                                                                                                                  
15. אני מתחייב להודיע להמרכז הארצי לרפואת כאב במידה ואני מחזיק (או אחזיק בעתיד), רישיון נהיגה מקצועי (נהג הסעות, מוניות, אוטובוסים, משאיות, רישיון טיס, נהג קטר ועוד)
16. אני מתחייב להודיע במידה ויש לי (או אקבל בעתיד) רישיון לנשיאת נשק.                                                                                                                                                            
17. אני נותן את הסכמתי לכך כי המרכז הארצי לרפואת כאב יכולה לדווח למרב"ד ולמשרד הפנים על השימוש בקנביס לבעלי רישיונות נהיגה, החזקת נשק או הפעלה של כלים כבדים.                                                                                                                                                                                                
18. אני נותן את הסכמתי שכל גורם רפואי שיידרש על ידי משרד הבריאות, יעביר למנהל לפי פקודת הסמים המסוכנים ולפועלים מטעמו ובכלל זה צוות היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (היק"ר) כל מידע רלוונטי לבקשה אודותי המצוי ברשותם.

19. אני נותן את הסכמתי למחלקה למידע והערכה במשרד הבריאות למסור כאמור מידע על אשפוזים פסיכיאטרים שעברתי ככל שהיו.                                                                                                                                                                                              
20. אני מבין כי המרכז הארצי לרפואת כאב אינה אחראית על טיב ואספקת הקנביס אלא משרד הבריאות.                                                                                  
21. אני מבין כי הרופא המטפל יכול בכל שלב להפסיק את הרישיון על פי שיקול דעתו בלבד.                                                                                                        
22. אני מבין ומסכים כי המרכז הארצי לרפואת כאב לא יחדשו רישיון במידה והרופא המטפל לא ימליץ על המשך הטיפול. במקרה כזה יהיה באחריות החולה למצוא רופא שיחדש את רישיונו.                                                                                                                                                                                    
23. אני מבין כי כל הפרה של תנאי הרישיון כמו חוסר עמידה במעקבים ובהבאת האישורים הרלוונטיים ועוד, הם סיבה להפסקת חידושי הרישיונות.                                                                                                                                                                                            
24. החולה/משפחתו/האפוטרופוס החוקי מבין כי המידע בספרות המקצועית לעניין הטיפול בקנביס הינו מוגבל וקיים מחסור בידע מדעי מבוסס ראיות, וכן הוסברו האפקט הצפוי וסיכוני הטיפול ובכלל זה הסיכון להחרפת המצב הקיים


הנחיות נוספות:
                                                                                                                   
25. מומלץ לבחור בצורת צריכה שאינה עישון (אידוי, שמן וכו'), עקב סכנה לנזקים ריאתיים משמעותיים מהעישון והחשיפה לחומרים בקנביס. הסיכון עולה לדלקות גרון, דלקות סמפונות, דלקות וזיהומי מערכת הנשימה העליונה, התפתחות כרונית של אסטמה ואמפיזמה (גנחת ונפחת) וסרטן ריאות.                                                                                                                                                                        
26. במידה ויש תופעות לוואי קלות, ניתן לרדת במינון ולהמשיך במינון נמוך יותר.                                                                                                                              
27. במידה ותופעות לוואי חזקות יותר להפסיק נטילה ולפנות לרופא משפחה או מיון .                                                                                                                  
28. ניתן לפנות אל המרכז הארצי לרפואת כאב כדי לדווח ולשנות טיפול או מינון בהתאם בהמלצת רופא מטפל.                                                                              
29. במידה והנך מרגיש כי יש לך בעיה של התמכרות לקנביס עלייך לדווח מיידית לרופא המטפל שלך ולעדכן את המרכז הארצי לרפואת כאב.                                                                                                                                                                                
30. כל הכתוב מעל נכתב בשפת זכר לצורך נוחות אך מתייחס לשני המינים.  
 

קבלת שירות מחברת Medicway - תחשב להסכמה מלאה של מדיניות השימוש כמפורט לעיל.
בעת קבלת שירות מחברת Medicway, באופן עקיף אני מביע הסכמתי לכל הנכתב במדיניות שימוש זו.
אין באפשרותי לתבוע ו/או להגיש טענות כלפי חברת Medicway בשום שלב ובשום נושא.